registration

FS: HBRTG wCert

Sadtosaythisfishhastogo。Idonthavethetimetogivethatitdeserves。OneHBRTGfromImperialArowanaBreedingFarm。Approx12-13inches。AskingPrice700OBO-LocatedinBrampton...